Vedtægter m.m.

Dansk – Sri Lanka Forening

Stiftet 18. august 1986

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er: ”Dansk – Sri Lanka Forening”.

 

§ 2 Foreningens formål er:

– At skabe kontakt mellem familier med børn fra Sri Lanka.

– At gøre en aktiv indsats for at fortælle om Sri Lanka som

adoptionsland ved at understøtte medlemmer, som ønsker at

udbrede kendskabet til Sri Lanka som adoptionsland til

kommende barnløse/adoptivforældre.

– At skabe et netværk for børn adopteret fra Sri Lanka.

– At rådgive vedrørende adoption fra Sri Lanka.

Foreningens formål er derudover at fremme den kulturelle

forbindelse mellem Sri Lanka og Danmark og iøvrigt ved gensidig

orientering af fremme samarbejdet og forståelsen mellem de to

lande.

Dette søges opnået blandt andet gennem socialt samvær.

Der afholdes mindst er (1) årligt træf for alle medlemmer.

 

§ 3 Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive

medlem.

Som medlemmer optages familier eller enkeltpersoner.

Familiemedlemskab dækker alle familiens børn.

Generalforsamlingen kan beslutte differentierede kontingenter til

grupper af medlemmer.

 

§ 4 Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil ni (9) medlemmer og

indtil fire (4) suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand,

kasserer og sekretær.

Valg til bestyrelsen er gældende for to (2) år (jvf. § 8.6). Valg som

suppleant er gældende for ét (1) år.

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde

af stemmelighed er formandens stemme afgørende, alternativt i

hans fravær er næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire (4) medlemmer

er til stede.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller to (2) andre

bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden med fire

(4) ugers varsel – så vidt muligt. Møder kan afholdes som

telefonmøder.

Referatet fra bestyrelsesmøderne udsendes, evt. via mail, til

bestyrelsen. Hvis der ikke er indsigelser inden 2 uger, er referatet

godkendt. Rettelser som følge af indsigelser rundsendes til

bestyrelsen indtil der ikke er indsigelser.

Bestyrelsen kan nedsætte forskellige udvalg / interessegrupper

inden for rammerne af foreningens vedtægter og formål.

 

§ 5 Foreningen tegnes af formanden og næstformanden eller

formanden og kassereren i forening.

Valget af kasserer medfører at bestyrelsen derved meddeler bank

og giro fuldmagt til kassereren. Herunder oprettelse af specielle

aftaler vedr. foreningens konti, aftaler om netbank mv.

Fuldmagten gælder indtil nyvalg af kasserer.

Optagelse af gæld eller beslutninger, der medfører gældssætning,

kan kun ske med generalforsamlingens godkendelse.

 

§ 6 Såfremt et (1) bestyrelsesmedlem afgår i årets løb, skal

bestyrelsen supplere sig med suppleanten med højeste anciennitet.

Er der lige stor anciennitet blandt suppleanterne, afgøres det af

bestyrelsen.

 

§ 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den

træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.

Ordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen en (1)

gang årligt i perioden august til november måned.

Stemmeret på generalforsamlingen har samtlige personligt

fremmødte familie- og enkeltmedlemmer på 14 år eller ældre.

Stemmeret på generalforsamlingen har alene personer, der har

været medlem i mindst 3 måneder inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Skriftlig afstemning foretages, hvis dirigenten beslutter det, eller

hvis 1/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede forlanger dette.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers

varsel ved brev eller mail til hvert medlem.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

 

§ 8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i årets løb.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år

til godkendelse.

4. Behandling af eventuelle indkomne forslag.

5. Behandling og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse

af kontingentsatser for forskellige grupper af medlemmer.

6. I lige årstal valg af indtil 4 bestyrelsesmedlemmer. I ulige

årstal valg af indtil 5 bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten

beslutter om valget af indtil 4 suppleanter foretages samtidigt

med valget af bestyrelsesmedlemmer eller som særskilt valg.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne optages på

dagsordenen (herunder ekstraordinær generalforsamling), være

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen /

ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal

afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når

begæring – med angivelse af dagsorden – fremsættes af mindst 1/3

af medlemmerne.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 8 uger efter

begæring herom er fremsat.

 

§ 10 Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

Regnskabet revideres af foreningens valgte revisor.

Bestyrelsen fremlægger hvert år på generalforsamlingen forslag til

budget for det år, hvori generalforsamlingen afholdes.

Budgettet skal godkendes af generalforsamlingen.

 

§ 11 Vedtægtsændringer m.m.

Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens ophør kan kun

ske på en generalforsamling, såfremt mindst 3/4 (tre fjerdedele) af

de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

 

§ 12 Ved foreningens opløsning anvendes foreningens formue til

humanitære formål på Sri Lanka efter generalfrosamlingens

beslutning.

 

Nærværende vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 18.

september 2010.